.
.

Disclaimer & Privacyverklaring

DISCLAIMER

Deze website is een algemene en openbare website met informatie over SchrijfZinnig en haar diensten en partners. Alle informatie (tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) op deze website is zoals zij gepresenteerd is. Hoewel SchrijfZinnig de grootste zorg besteedt aan de informatie op deze website geldt dat noch SchrijfZinnig noch haar partners garanties en verklaringen geven dat de website aan uw vereisten voldoet; de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is; of het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

SchrijfZinnig en haar partners zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, de beschikbaarheid van deze website en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stelt of electronische communicatie verzonden door SchrijfZinnig vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

De website en de informatie beschikbaar op deze website (tekst, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SchrijfZinnig enig onderdeel van deze website te kopiëren, op welke wijze dan ook, dan wel beschikbaar te stellen aan derden. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.
In geen enkel geval zullen SchrijfZinnig en haar partners aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele schade als gevolg van, of in verband met de toegang, gebruik van of onmogelijkheid van toegang of gebruik van deze website, de informatie of delen van informatie, behalve voor zover dergelijke schade direct en uitsluitend ontstaat door een opzettelijke fout of grove nalatigheid aan de zijde van SchrijfZinnig en voor zover wettelijk is toegestaan.

Deze website bevat hyperlinks naar en van websites van derden. SchrijfZinnig is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot haar partners. Elke hyperlink op deze website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website, noch van haar inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid van de informatie van een site die aan de website gekoppeld is en SchrijfZinnig aanvaardt als zodanig daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

PRIVACYVERKLARING

SchrijfZinnig, gevestigd aan de Eefdestraat 4, 7416 ZX Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eefdestraat 4, 7416 ZX Deventer
06 – 1257 1814
Marlies Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van SchrijfZinnig.
Zij is te bereiken via info@schrijfzinnig.nl

Persoonsgegevens die SchrijfZinnig verwerkt:
SchrijfZinnig verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan SchrijfZinnig verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SchrijfZinnig verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum*
- Geboorteplaats*
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
*indien van toepassing

SchrijfZinnig verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras (bijvoorbeeld een pasfoto)*
*indien van toepassing

SchrijfZinnig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling en/of het versturen van een factuur
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om de dienstverlening van SchrijfZinnig uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van de diensten van SchrijfZinnig
- Om goederen en/of diensten aan u te leveren

Geautomatiseerde verwerkingen:
SchrijfZinnig neemt wel/niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SchrijfZinnig) tussen zit.
SchrijfZinnig gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- UNIT4 Multivers Small Online = boekhoudprogramma om facturen van/aan SchrijfZinnig te verwerken. Dit heeft geen gevolgen voor betrokkenen.

Bewaren persoonsgegevens:
SchrijfZinnig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SchrijfZinnig hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Personalia > 7 jaar > Boekhouding
- Adres > 7 jaar > Boekhouding
- Email & telefoonnummer > 7 jaar > Boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden:
SchrijfZinnig verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SchrijfZinnig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die SchrijfZinnig gebruikt:
SchrijfZinnig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SchrijfZinnig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schrijfzinnig.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SchrijfZinnig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe SchrijfZinnig persoonsgegevens beveiligt:
SchrijfZinnig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schrijfzinnig.nl

"Confutatio"